Hoe kun je vanuit het perspectief van Een cursus in wonderen kijken naar iemand die verbaal beledigend is en hoe kun je dan vrediger worden van binnen?

Antwoord: De Cursus vraagt ons in een relatie in de eerste plaats naar onszelf te kijken. Onze gevoelens, oordelen en gedachten laten ons de onbewuste inhoud van onze denkgeest zien. Ze laten ons de vergeten keuze zien voor onze ontkenning van het Zelf dat God schiep en onze vereenzelviging in plaats daarvan met het ego. Schuld, samen met gevoelens van leegte, kwetsbaarheid en onwaardigheid, is het onvermijdelijke resultaat van die keuze. Wanneer we de schuld naar buiten projecteren, ervaren we deze in relaties die gekarakteriseerd worden door slachtofferscenario’s. Hoewel slachtoffer/beledigde en dader/belediger in de relatie verschillende rollen hebben, vertonen beiden gedrag voortkomend uit de angst dat onschuld reddeloos verloren is door de aanval van de denkgeest op het Zelf. En dus voelt de dader zich, aangezet door een diep gevoel van nietswaardigheid, gedwongen aan te vallen in een of andere vorm, bijvoorbeeld met verbale beledigingen.

De verwrongen gedachtengang is, dat een ander slecht afschilderen de aanvaller beter doet lijken. Aldus wordt iemand anders’ verlies zijn winst. Dit is een uitdrukking van de vierde wet van chaos die te vinden is in hoofdstuk 23 van het Tekstboek: “Deze schijnwet is het geloof dat je bezit wat je genomen hebt. Hierdoor wordt andermans verlies jouw winst, en zo wordt niet ingezien dat je nooit iets kunt wegnemen, behalve van jezelf” (T23.II.9:3-4). De dader overtuigt zichzelf ervan dat zijn beschuldigingen werkelijk gerechtvaardigd zijn. De onderliggende overtuiging is dat hij de onschuld van de ander heeft weggenomen en die nu zelf heeft. Het slachtoffer gelooft dat zijn verlies van vrede en zijn gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn de dader aan te rekenen zijn. Hij is het onschuldige slachtoffer en er zijn vele getuigen te vinden om deze zienswijze te ondersteunen. De ware bron van dit gevoel is echter de denkgeest die verkoos vrede en onschuld weg te gooien door zich met het ego te vereenzelvigen. De samenzwering slachtoffer-dader is een ideaal scenario voor het ego om de macht om te kiezen van de denkgeest buiten het bewustzijn te houden, door de aandacht te concentreren op de uiterlijke dynamiek van de relatie.

Zoals met elke relatie wordt vrede gevonden in vergeving. Het begint met de bereidheid om de hierboven genoemde principes van het onderricht van de Cursus toe te passen op het voorbeeld dat je geeft. Dat bevrijdt het van de interpretatie die het ego aan elke situatie van dader/slachtoffer geeft. Nu wordt deze in een ander licht en voor een ander doel gezien. Hoewel het gevoel van slachtofferschap misschien blijft en niet ontkend moet worden, wordt de bron niet langer gezien als de aanval van iemand anders, maar als de denkgeest die ervoor koos zijn ware Identiteit als Gods Zoon te ontkennen. De aanval wordt dan een kans om de door deze keuze teweeggebrachte schuld in zijn geprojecteerde vorm te zien. In het begin van het Tekstboek geeft Jezus ons een methode om ons te helpen in elke situatie vergeving toe te passen: “De eerste stap in het ongedaan maken bestaat er dan ook in te erkennen dat je daadwerkelijk een verkeerde beslissing hebt genomen, maar dat je even daadwerkelijk anders kunt beslissen.

Jouw rol bestaat er alleen in je denken terug te brengen naar het punt waarop de vergissing werd begaan, en die in vrede aan de Verzoening toe te vertrouwen. Zeg het volgende zo oprecht mogelijk tegen jezelf, en bedenk hierbij dat de Heilige Geest aan jouw minste uitnodiging ten volle gehoor zal geven: Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt, want ik ben niet in vrede. Ik heb die keuze zelf gemaakt, maar ik kan ook anders kiezen. Ik wil anders kiezen, omdat ik in vrede wil zijn. Ik voel me niet schuldig, want de Heilige Geest zal alle gevolgen van mijn verkeerde keuze ongedaan maken als ik Hem laat begaan. Ik kies ervoor Hem te laten begaan, door toe te laten dat Hij voor mij voor God kiest” (T5.VII.6:3,5-11). Omdat de ware bron van slachtofferschap een beslissing in de denkgeest is, behandelt deze opzet het probleem zonder de ‘aanvaller’ te noemen. Het is belangrijk om voor de keuze van de denkgeest verantwoordelijkheid te nemen, zonder zijn verkeerde keuze als een zonde te beoordelen. Wanneer dit gebeurt is vrede mogelijk, ongeacht wat voor aanvallen op ons worden afgevuurd. Dan kun je, met behulp van de Heilige Geest, ervoor kiezen stappen te ondernemen om de relatie op een bepaalde manier te verbeteren of om hem helemaal te beëindigen. Wanneer de Heilige Geest is gekozen, zal wat er ook volgt zowel voor jou als voor de ander liefdevol zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina