“Zweer niet dat je zult sterven, jij heilige Zoon van God!” Dat heb ik gedaan, voor het geval dat. Maar ik hoef niets te doen om de waarheid waar te maken. Is deze zin dus meer poëtisch bedoeld? Bijvoorbeeld een verzoek aan mij om me aan de waarheid te wijden, om ervoor te gaan?

Antwoord: In deze passage (T29.VI.2:1) spreekt Jezus over een belofte die we al gedaan hebben, krachtens het feit dat we ons met het denksysteem van het ego vereenzelvigen. Zijn ‘bevel’ moet dan ook letterlijk opgevat worden. Hij zegt ons dat we moeten kijken naar het feit dat we ons aangetrokken voelen tot het ‘heilige’ wassen beeld van de dood… dat jij in bloed gezworen hebt niet af te vallen, zoals hij zo ontroerend beschrijft aan het einde van de vierde blokkade voor de vrede (T19.IV.D.6:3), en dat we dit moeten heroverwegen. Met andere woorden: we hebben onze gelofte van trouw aan het denksysteem van het ego, waarin de dood – de onze inbegrepen – de centrale werkelijkheid is, al afgelegd. We hebben al gezworen dat we geloven dat Gods Zoon niet is zoals Hij Hem geschapen heeft, onkwetsbaar en eeuwig aanwezig in het Wezen van Zijn Vader. Het maakt deel uit van de afspraak die we met het ego gemaakt hebben, zodat onze persoonlijke, afzonderlijke identiteit behouden blijft. Hier vraagt Jezus ons deze afspraak ongedaan te maken.

Deze passage wordt dikwijls verkeerd begrepen. Alsof Jezus wil zeggen dat wij als menselijke wezens onsterfelijk kunnen zijn – alsof er een komma achter ‘Zweer’ werd gezet, wat dus betekent dat we gaan zweren dat we nooit zullen sterven. *) Maar zo’n interpretatie is in tegenspraak met de veel belangrijkere nadruk die Jezus in de Cursus legt op de aard van het lichaam. Waarom willen we blijven in wat ons thuis niet is? Het is waanzinnig in het lichaam te willen blijven, dat niet door liefde werd gemaakt (T18.VI.4:7). In feite werd het lichaam gemaakt als “een beperking van liefde”… “om het onbeperkte te beperken” (T18.VIII.1:2; 1:3) en om de wens van het ego om Gods plaats in te nemen te belichamen (WdI.72.2).

[zie ook: V#262 ]

*) Note van de vertaler: In het Nederlands ligt deze misvatting niet zo voor de hand omdat de vertaling van het Engelse ‘Swear, not to die’ zou luiden: Zweer dat je niet zult sterven.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina